Covid-19


ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA KURSACH, WARSZTATACH I SZKOLENIACH PROWADZONYCH W
UNIWERSYTECKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE
Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć na kursach, warsztatach i szkoleniach prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego w trakcie epidemii CVID-19 w Polsce, wprowadza się zasady postępowania w zakresie podstawowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniem koronawirusem:
1. Przestrzeganie noszenia na terenie uczelni rękawiczek jednorazowych lub używania środków do dezynfekcji rąk, w szczególności nakłada się obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektów Uczelni.
2. Stosowanie przez wszystkie osoby w czasie przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych budynków uczelni osłon ust i nosa oraz zachowanie dystansu wynoszącego co najmniej 2 m.
3. Wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń przez osoby, które prowadzą zajęcia na kursach, warsztatach i szkoleniach
4. Zaleca się korzystanie z wind w ograniczonym zakresie (poza oczywistymi wskazaniami typu ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów). Do windy nie mogą wejść więcej niż 2 osoby. Osoby korzystające z windy powinny mieć założoną maseczkę oraz stać w możliwie największej odległości od siebie.
5. Uczestnicy zajęć siedzą w sali w odległość min. 1,5 m pomiędzy kolejnymi uczestnikami zajęć.
6. W pomieszczeniu dydaktycznym, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby postronne inne niż uczestnicy kursu, warsztatu lub szkolenia.
7. Każda osoba powinna korzystać z własnych, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można wymieniać się przedmiotami z innymi uczestnikami zajęć.
8. Drzwi do sal dydaktycznych na czas wchodzenia i opuszczania ich przez uczestników zajęć nie powinny być zamykane. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika zajęć potrzeby opuszczenia sali, drzwi otwiera prowadzący.
9. W toaletach znajdujących się w siedzibie Uczelni, może przebywać określona ilość osób zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach.
10. W przypadku korzystania z tablicy interaktywnej przez uczestników zajęć, niezbędne jest zdezynfekowanie przez prowadzącego zajęcia powierzchni ekranu tablicy dotykowej po każdorazowym użyciu.