Rekrutacja i dokumenty


STUDIA PODYPLOMOWE skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać nowe umiejętności.

O uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają:

  • odpis lub potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • podanie do dziekana o przyjęcie na dany kierunek studiów,
  • informację dot. przetwarzania danych osobowych,
  • inne dokumenty wymagane na dane studia określone w ogłoszeniu o naborze.

Podanie do Dziekana 

Kwestionariusz 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych