Dydaktyka akademicka w projektach


UJD specjalizuje się w kształceniu nauczycieli i nieustannie angażuje się w doskonalenie procesu zapewniania jakości kształcenia w obszarze organizacyjnym i wdrażania innowacyjnych form nauczania-uczenia się. Działania te m.in. od 2019 roku były organizowane poprzez realizację szeregu projektów o charakterze dydaktycznym. Były to projekty:

Doskonałość dydaktyczna uczelni

W roku akademickim 2022/2023 UJD realizuje projekt złożony w związku z Zaproszeniem Ministra Edukacji i Nauki do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej UJD poprzez skoordynowanie podejmowanych już działań wzmacniających jakość kształcenia oraz zaimplementowanie nowych aktywności mających znaczenie dla zarządzania procesem dydaktycznym.

Dobra dydaktyka akademicka wiąże się z budowaniem środowiska wzajemnie uczącego się, które może korzystać z modelowych pracowni dydaktycznych, bazując na wsparciu organizacyjnym ze strony specjalnie powołanych osób i stałym monitorowaniu potrzeb dalszego rozwoju dydaktycznego, uwzględniającego opinie studentów. Dlatego też w ramach działań projektowych jest przygotowana oferta organizacji międzywydziałowej i interdyscyplinarnej przestrzeni służącej wzajemnej wymianie doświadczeń i pogłębieniu uważności nauczycieli akademickich nad własną praktyką dydaktyczną.

Masters of Didactics: Advanced Programme

The Masters of Didactics Advanced Programme on Teaching and Tutoring builds upon the knowledge and skills participants have gained in the Masters of Didactics Basic Programmes offered by University College London, Ghent University, University of Aarhus, University of Oslo or University of Groningen. The advanced programme allows participants to specialize in several key areas related to teaching in higher education by focusing on a specific project within their own context.

Train the Trainer track

The “Train the Trainer” track prepares (future) professional development facilitators – teachers and educational support staff - who aim to: 1) begin a role as educational developers themselves, 2) plan to develop professional development opportunities at their respective universities, or 3) lead workshops on teaching and learning and other professional development activities for university teachers.

Participate in the project from 2021 to 2023 by Anna Irasiak.

The project Master of Didactics: Advanced level launched by the Ministry of Education and Science and cofinanced by the Operational Programme Knowledge Education Development.

Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach jego realizacji podczas kształcenia akademickiego została wdrożona metoda tutoringu jako forma ukierunkowana na wsparcie wybitnie zdolnych studentów UJD. Forma prowadzenia zajęć wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych (Ghent University, Belgia) oraz uwzględniała autonomiczne podejście Uczelni.

Udział w projekcie pozwalał na doświadczenie niezwykłej współpracy studenta z nauczycielem akademickim. Student, który spełniał warunki udziału w projekcie, wybierał tutora, a razem z nim przedmiot, który był unikatowy, a którego treść tworzył wraz z rozwojem współpracy tutorskiej. Tutoring stanowił zatem pewną niewiadomą, przygodę, dającą możliwość rozwoju każdej ze stron relacji.

"Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie”, w którym 7 - tutorów nauczycieli akademickich UJD prowadziło przez okres 4 semestrów praktykę tutorską z chętnymi, najlepszymi studentami w okresie od roku akademickiego 2020/2021 do 2022/2023 (realizacja projektu koordynowana przez dr A. Sarnat-Ciastko w ramach umowy MEiN/2021/16/DIR/WMT/W24).

Mistrzowie dydaktyki - reedycja

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie pozwolił na zapoznanie się z rozwiązaniami i modelami stosowanymi w innych ośrodkach naukowych (w tym zagranicznych) i umożliwił znaczny wzrost kompetencji oraz zastosowanie rozwiązań dotychczas niepraktykowanych w wypracowanym podejściu na uczelni. Doświadczenia wyniesione przez uczestników projektu w ramach realizacji zajęć zgodnych z opracowanym modelem, były przekazywane innym (nowym) tutorom w ramach wzajemnych superrewizji grupowych oraz szkoleń organizowanych na UJD. Stanowiły one twórczą bazę do tworzenia nowych koncepcji pracy tutorskiej, uwzględniających autonomiczne podejście uczelni oraz wpływających pozytywnie na jakość prowadzonych zajęć i budowanych relacji ze studentami.

"Mistrzowie dydaktyki - reedycja", w którym 13 tutorów - nauczycieli akademickich UJD prowadziło przez okres 5 semestrów praktykę tutorską z chętnymi, najlepszymi studentami w okresie od roku akademickiego 2019/2020 do 2021/2022 (realizacja projektu koordynowana przez dr K. Zalas w ramach umowy MNiSW/2020/119/DIR/WMT/W06).

Mistrzowie dydaktyki

Projekt "Mistrzowie dydaktyki" miał na celu wprowadzenie w przestrzeń kształcenia uniwersyteckiego nowoczesnych metod kształcenia (w tym tutoringu), poprzez udział pracowników naukowo-dydaktycznych w szkoleniach na europejskich uczelniach oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności w ramach zajęć prowadzonych na UJD.

Projekt ten zakładał wzmocnienie kompetencji tutorów akademickich poprzez m.in. przeszkolenie ich w renomowanym europejskim uniwersytecie - Uniwersytet w Ghent (Belgia). Po zakończonej wizycie studyjnej szóstka nauczycieli akademickich UJD miała możliwość wykorzystania zdobytych doświadczeń w praktyce w ramach tutoriali dla studentów. Opracowanie oraz realizacja tutoriali z wykorzystaniem poznanych nietradycyjnych metod kształcenia zostały również zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w lipcu 2020 roku.

"Mistrzowie dydaktyki" - projekt pilotażowy, w którym 6 tutorów - nauczycieli akademickich UJD uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez Ghent University w Belgii, realizując później praktykę tutorską przez 1 semestr w roku akademickim 2019/2020 (realizacja projektu koordynowana przez dr A. Sarnat-Ciastko w ramach umowy MNiSW/2019/219/DIR/KH).