Zadania i organizacja centrum


Realizacja w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni pozwoliła na konsolidację aktywności dotychczas rozproszonych pomiędzy różnorodne działania projektowe i kompetencje pełnomocników w jedną jednostkę kompleksowo zajmującą się rozwojem kompetencji nauczycieli akademickich.

W strukturze Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego wyodrębniona została nowa jednostka Sekcja/Centrum Innowacyjnej Dydaktyki. Struktura jednostki zdefiniowana została zarządzeniem Rektora, a cele i działania sekcji określa system długofalowego wsparcia rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich i wdrażania innowacji dydaktycznych, opracowany na podstawie konsultacji przedstawicieli wszystkich wydziałów wchodzących w strukturę Uniwersytetu.

Realizacja wszystkich działań zdefiniowanych w projekcie Doskonałość Dydaktyczna Uczelni wymagała zaangażowania wielu pracowników Uniwersytetu, którzy podczas spotkań w zespołach roboczych wymieniali doświadczenia w zakresie prowadzonej dydaktyki oraz możliwości wdrażania innowacyjnych metod i technologii w procesie kształcenia studentów. Spotkania i dyskusje pokazały, że każdy wydział jest inny, spotyka się z różnymi wyzwaniami, a wprowadzany,ogólnouczelniany system wsparcia rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich i wdrażania innowacji powinien uwzględniać odmienny charakter poszczególnych wydziałów. Ponadto ważne jest stworzenie przestrzeni i możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych wydziałów, nie tylko w trakcie realizacji działań projektowych, ale jako stały element długofalowej perspektywy tworzenia społeczności uniwersyteckiej, zdolnej do współdziałania w jednym celu, wdrażania innowacyjnej dydaktyki, ponieważ niezależnie od obszaru kształcenia „Nie możemy uczyć NOWYCH ludzi STARYMI metodami”.

Celem Sekcji/Centrum Innowacyjnej Dydaktyki jest budowanie przestrzeni wsparcia wspólnoty nauczycieli akademickich w zakresie rozwoju kompetencji i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia dla tworzenia efektywnej dydaktyki w oparciu o zasoby wiedzy naukowej.

Centrum kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Innowacyjnej Dydaktyki. Do jego zadań należy:

  • koorydowanie działań wspierających doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli;
  • upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnej dydaktyki;
  • prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w zakresie innowacyjnej dydaktyki;
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wsparcia procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej.