Wsparcie nauczycieli akademickich


W tym miejscy znajduję się dokumenty wypracowane w ramach działań UJD zrealizowanych w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to dokumenty mające

  • Dokument programowy CID – opisuje założenia tworzenia system długofalowego wsparcia rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich i wdrażanie innowacji;
  • Doskonalenie bazy i infrastruktury dydaktycznej uczelni – dokument będący koncepcją wyposażenia sali dydaktycznej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych metod do procesu kształcenia jako modelowego rozwiązania innowacyjnej aranżacji przestrzeni wykładowej dla zróżnicowanych czynności dydaktycznych. Dobór i zaprojektowanie mobilnego i modułowego wyposażenia skorelowane jest ze wskazaniem możliwości zastosowania różnorodnych metod i technik pracy dydaktycznej oraz dostosowania od potrzeb grupy.
  • System projektowania i weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się – to manual pokazujący, jak należy projektować i przyporządkowywać efekty uczenia się do przedmiotu oraz dobierać do nich treści i metody. Zawiera matrycę zgodności metod dydaktycznych i weryfikacji z założonymi efektami. Przeznaczony on jest dla pracowników (w tym nowo zatrudnionych, powracających z urlopów) mających trudności w zrozumieniu i zastosowaniu istniejących procedur projektowania i weryfikacji efektów.
  • Jakościowa ocena jakości procesu dydaktycznego - dokument stanowiący katalog obszarów wymagających ulepszenia, pokazującego dobre praktyki i modelowe rozwiązania w zakresie implementacji działalności badawczej i praktycznej do dydaktyki akademickiej. Opracowany został na podstawie wywiadów fokusowych przeprowadzonych przez pracowników ze studentami UJD na temat oceny procesu dydaktycznego, które posłużyły jako autentyczny ”głos” studentów. Stanowiły one impuls do dyskusji i pogłębionych analiz nad kwestiami pracy nauczycieli akademickich oraz łączenia posiadanych przez nich kompetencji i doświadczenia badawczych z działalnością dydaktyczną.
  • Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – raport przedstawiający potrzeby wspólnoty akademickiej w ww. zakresie oraz konieczne do wprowadzenia zmiany w istniejących procedurach i programach kształcenia. Zawiera opracowanie modyfikacji istniejących procedur w zakresie adaptacji procesu kształcenia o adaptacje udzielane studentom cudzoziemcom, kobietom w ciąży, opiekunom osób zależnych, a także wybitnie zdolnym.