O projekcie


Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 1 130 588,54 zł dofinansowania na realizację projektu pt. Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską (Filologia: angielska, germańska, polska, Historia, Chemia, Fizyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Grupę docelową stanowią studenci UJD. Opracowanie w ramach projektu programów kształcenia nauczycieli na ww. kierunkach i realizacja studiów wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia przy współpracy ze szkołami realizującymi kształcenie spersonalizowane w odbywaniu praktyki, przyczynią się do podniesienia kompetencji studentów UJD niezbędnych na rynku pracy i odpowiadających potrzebom społecznym.

Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

(1) opracowanie/zmodyfikowanie i realizację programów kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską z wykorzystaniem kształcenia spersonalizowanego i metody tutoringu,

(2) łączenie na etapie opracowywania i realizacji programów wiedzy akademickiej i praktyki edukacyjnej poprzez uczenie się w działaniu i tworzenie studenckich projektów diagnostyczno-edukacyjnych,

(3) realizację praktyk studenckich pod opieką tutora z ramienia uczelni i z ramienia szkoły praktyk utworzenie jednostek współpracy,

(4) realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym e-learning, blended learning) odpowiadających na potrzeby społeczne i rynku pracy.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie podniesienie kompetencji studentów/ek UJD ww. kierunków na stacjonarnych studiach I stopnia.